Public Intervention II - water pump


year:           2021
place:          Žižkov, Prague
phase:          competition
collaboration:  MgA. Adam Šustek


In the past, the water pump was an important element in the life of the inhabitants. It was an indicator of the diverse activities in the public space that fulfilled not only their daily hygienic needs. The proposal closely follows the original form of the water pump that was removed. It relates to its location, materiality, and to its functioning in the public space. The artwork plays with the spectators’ experience and expectations, their imagination, a certain mystique, and techno-nostalgia that water pumps evoke in us all. The water pump will become part of an already very specific environment of the Žižkov neighborhood and through its functioning will support the life of its human and non-human inhabitants.
[cz]
V minulosti byla vodní pumpa ve veřejném prostoru důležitým prvkem života obyvatel, indikátorem různorodých aktivit, které naplňovaly nejen jejich každodenní hygienické potřeby. Návrhované dílo úzce navazuje na původní podobu vodní pumpy, která byla odstraněna. Navazuje na její umístění, materialitu a na její fungování ve veřejném prostoru. Dílo si hraje se zkušenostmi a očekáváním diváků, jejich představivostí, určitou mystikou a techno-nostalgií, kterou v nás všech vodní pumpy vyvolávají. Vodní pumpa se tak stává součástí již velmi specifického prostředí žižkovské čtvrtě a svým fungováním bude podporovat život jejích lidských i nelidských obyvatel.

Mark